14 april 2021 | Kantoorbezoek Capgemini

Datum: wo 14 april 2021
Plaats: online
Tijd: 14.00 – 16.30
Aanmelden: kan tot uiterlijk 11 april via dit formulier

Op woensdag 14 april is de SViR online te gast bij Capgemini! Tijdens dit virtuele kantoorbezoek kom je niet alleen alles te weten over wat Capgemini nu eigenlijk doet op het gebied van consulting, technologische diensten en digitale transformatie, maar ook welke kansen daarbij voor jou als jurist zijn weggelegd. Daarnaast verdiepen we ons samen met SViR alumna Soraya Santhalingam in een opdracht, bestaande uit een discussievraag en een privacycasus over een verwerkersovereenkomst. Natuurlijk is er meer dan genoeg ruimte om vragen te stellen!

Dit is een uitgelezen kans om tijdens je oriëntatie op de arbeidsmarkt verder te kijken dan enkel advocatenkantoren! Wil je nu al meer weten over Capgemini? Kijk dan eens op hun website. Mocht je meer willen weten over waar Soraya zich mee bezig houdt, lees dan dit artikel over het gebruik van AI binnen de jeugdzorg dat zij schreef  met collega Rutger Clijnk.

Na aanmelding ontvang je t.z.t. de link naar de Teams-meeting.

De onwenselijkheid van de strafbaarstelling van verheerlijking terrorisme

Door Frank Joosten

In Spanje gaan al een aantal weken duizenden betogers de straat op om te protesteren tegen de arrestatie van rapper Pablo Hásel. De rapper werd in 2018 veroordeeld tot 9 maanden cel voor onder andere het verheerlijken van terrorisme. Hij verstuurde in de periode 2014 tot 2016 een paar duizend tweets waarin hij refereerde aan de gewapende strijd van de groepen Grapo en ETA, groeperingen die in Spanje worden gezien als terreurorganisaties.(1) Volgens Amnesty International staat Spanje symbool voor een zorgwekkende trend in Europa, waar de vrijheid van meningsuiting steeds verder wordt ingeperkt in het kader van de nationale veiligheid. Met het oog op de aankomende verkiezingen is het ook interessant om te kijken of dit thema in Nederland een issue is. Dit blijkt wel degelijk het geval, het strafbaar stellen van verheerlijking van terrorisme is immers onderdeel van het verkiezingsprogramma van het
CDA.(2) Al vanaf 2005 tracht het CDA de strafbaarstelling van verheerlijking van terrorisme wettelijk te verankeren en momenteel is het wetsvoorstel Strafbaarstelling verheerlijking terrorisme, ingediend door CDA-kamerlid Monica Keijzer, aanhangig bij de Tweede Kamer.(3) Maar wat houdt dit wetsvoorstel precies in en waarin schiet het huidige instrumentarium te kort? En hoe verhoudt zich dit tot de vrijheid van meningsuiting uit art. 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM)? In deze blog zal ik daarop antwoord gegeven.

Wetboek van Strafrecht

Het huidige Wetboek van Strafrecht (hierna: WvSr) beschikt al over de strafbaarstellingen van opruiing (art. 131, 132 WvSr) en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie (art. 137c t/m 137e WvSr). Waarin zit dan de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel? In de zogenoemde Context-zaak uit 2015 heeft de rechtbank geoordeeld dat het enkele verheerlijken van een terroristisch misdrijf op zichzelf niet strafbaar is; er dient sprake te zijn van bijkomende omstandigheden.(4) Dit baart initiatiefnemer Keijzer zorgen. Het wetsvoorstel houdt dan ook kort gezegd in dat indien er sprake is van verheerlijking van een terroristisch misdrijf er een gevangenisstraf kan worden opgelegd van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie (maximaal 20.500 euro). Wat daarbij van belang is dat er sprake is van verheerlijking indien er blijk wordt gegeven van een hoge waardering voor een terroristisch misdrijf. Voorbeelden hiervan zijn het zwaaien met een vlag van IS of het via sociale media uiten van waardering van een onthoofdingsfilmpje van IS. Volgens Keijzer is het wetsvoorstel noodzakelijk omdat verheerlijking van terroristische misdrijven burgers diep kan kwetsen, de samenleving kan ontwrichten en een voedingsbodem kan zijn voor radicalisering.(5) Maar hoe staat dit in verhouding tot de vrijheid van meningsuiting uit art. 10 van het EVRM?

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting uit art. 10 EVRM behelst niet alleen uitingen die positief worden ontvangen of als onschuldig worden gezien. Uit de zogenoemde Handyside-leer volgt dat ook uitingen die een staat of bevolkingsgroep kunnen beledigen, shockeren of verontrusten vallen onder de reikwijdte van art. 10 EVRM.(6) De ondergrens van art. 10 EVRM zit hem in uitingen die vallen onder de zogenoemde ‘hate speech’. Maar de vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht. Dit recht mag worden ingeperkt indien er is voldaan aan de beperkingscriteria uit lid 2 van art. 10 EVRM. De beperking moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, hetgeen betekent dat er sprake moet zijn van een pressing social need. De rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens (hierna: EHRM) schetst niet per se een duidelijk kader omtrent de verheerlijking van terrorisme. De meest spraakmakende zaak omtrent dit leerstuk betreft Leroy v France uit 2008. Het ging hier om een cartoonist die in zijn werk de aanslagen van 9/11 had verheerlijkt. Volgens het Hof kon dit geen bescherming genieten van art. 10 EVRM nu de uitingen plaatsvonden in een gebied en periode waarin meerdere aanslagen hadden plaatsgevonden. De cartoon kon geweld opwekken en was in ieder geval een verstoring van de openbare orde. Wat hierbij sterk werd meegewogen is dat de cartoonist slechts een boete kreeg van 1500 euro, de maatregel was dus niet buitenproportioneel.(7) Op basis van de rechtspraak van het EHRM lijkt er wel degelijk ruimte om de verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. De Leroy v France zaak is het bewijs dat het EHRM bereid is om de interpretatie en de toepassing van deze strafbaarstelling ruime marge te geven. Het is in mijn ogen echter maar de vraag hoeveel marge het Straatsburgs Hof geeft aan de strafbaarstelling van enkel verheerlijking. Er moet, lijkt het, wel sprake zijn van bijkomstige omstandigheden die de inperking van de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigen.

De beperkingsgronden uit art. 10 EVRM

Er kan – ondanks de inzichten van de initiatiefnemer Keijzer– de vraag worden gesteld wat de pressing social need is van het wetsvoorstel.(8) Het belangrijkste speerpunt van het wetsvoorstel betreft de Context-zaak in eerste aanleg. De Hoge Raad heeft inmiddels de stelling genuanceerd van de initiatiefnemer dat verheerlijking onder opruiing valt daardoor niet strafbaar zou zijn.(9) Dit betekent echter niet dat de wetgever de strafbaarstelling van verheerlijking niet nodig zouden vinden. Het is niet zo dat verheerlijking nooit strafwaardig is en niet door strafrechtelijke vervolging kan worden gerechtvaardigd. Zo’n strafbaarstelling zou overinclusief zijn nu de strafwaardige varianten van verheerlijking al vervolgbaar zijn op grond van de reeds besproken strafrechtelijke bepalingen. Hier ligt mijns inziens ook de kern van het probleem. Indien de initiatiefnemer stelt dat het verontrustend is dat het zwaaien met IS vlag niet vervolgbaar is, valt daar misschien vanuit onderbuikgevoelens wat voor te zeggen. Maar er zijn bijkomende omstandigheden nodig om de verheerlijking strafbaar te kunnen maken, dit lijkt ook in lijn met de rechtspraak van het EHRM. Zo zal onder het huidige WvSr het enkel verspreiden van IS-geweld op social media niet strafbaar zijn, maar indien er daarbij ook wordt opgeroepen om naar Syrië af te reizen wél.

Praktijken in het buitenland laten zien dat de strafbaarstelling van verheerlijking van terrorisme tot onwenselijke situaties kan leiden. Het rapport van Amnesty International laat zien dat strafbaarstellingen in andere Europese landen kunnen zorgen voor een klimaat waarin steeds minder ruimte is voor afwijkende meningen en controversiële humor.(9) Met name journalisten, social media gebruikers, advocaten en muzikanten liggen daar onder vuur. Zo zijn er voorbeelden van rappers en Youtubers in Spanje die zijn veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het verheerlijken van terrorisme. In Frankrijk werden al meer dan 350 mensen – waaronder veel jongeren – veroordeeld voor de uitdrukking van ‘apologie’ voor een terroristische daad. Net als Amnesty International deel ik de mening dat een gevangenisstraf voor het enkel verheerlijken van terrorisme een buitenproportionele inperking is van de vrijheid van meningsuiting.

Conclusie

In tijden van verkiezingen is het verleidelijk om voor de bühne op te roepen tot een harde aanpak van terrorisme. Natuurlijk, de samenleving moet beschermd worden tegen de schade van terrorisme en alle neveneffecten. Maar de ‘schadelijke’ vormen van verheerlijking zijn al strafbaar onder het huidige instrumentarium, terwijl praktijken in het buitenland laten zien dat het enkele strafbaar stellen van verheerlijking van terrorisme tot onwenselijke situaties kan leiden. In mijn ogen is het wetsvoorstel dan ook lastig te rijmen met de beperkingsgronden uit art. 10 EVRM. Het strafrecht moet worden gezien als een ultimum remedium waar secuur mee om dient te worden gegaan. Bovendien kan het hard straffen van tieners die een video op internet liken of delen mogelijk radicale ideeën alleen maar aanwakkeren.(11)


(1) NOS, Hoe de arrestatie van de Spaanse rapper Hásel Spanje al dagenlang tot rellen leidt, 17 februari 2021.

(2) CDA, verkiezingsprogramma 2021-2024, p.88.

(3) Kamerdossier 34.466, ‘Wetsvoorstel Strafbaarstelling verheerlijking terrorisme’, 2017-2018.

(4) Rechtbank Den Haag, 10 december 2015, r.o. 12.11 ECLI: NL:RBDHA:2015:14365 [Context-zaak].

(5) Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme, 2016-2017, nr.6.

(6) EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, r.o. 49 (Handyside t. Verenigd Koninkrijk).

(7) EHRM 2 oktober 2008, nr. 36109/03, r.o. 47 (Leroy t. Frankrijk).

(8) R. Vennix, ‘Wetsvoorstel verheerlijken van terrorisme: niet effectief en niet nodig’, NJCMBulletin 2005, afl. 8, p. 1085-1090.

(9)Hoge Raad, 24 maart 2020, r.o. 59, ECLI:NL:HR:2020:447.

(10)Amnesty International, ‘Tweet if you dare’, maart 2018.

(11)M. van Noorloos, Verheerlijking van terrorisme. Een nieuwe kans?, NJB 2014/1907, afl. 37, 2014.

5 maart 2021 | Glühwalk

Datum: 5 maart 2021
Plaats
: Amsterdam, Roeterseilandcampus (start)
Tijd: start 16:00 of 17:00
Bijdrage: €5
Aanmelden: is niet meer mogelijk.

Ha beste deelnemer,

Wat leuk dat je je wilt aanmelden voor de glühwalk van 5 maart!

De glühwalk zal als volgt plaatsvinden. Er zijn twee startmomenten, een om 16:00 en een om 17:00. Mocht je voorkeur hebben voor een tijdsslot, dan kun je dit aangeven. Daarnaast kun je ook aangeven of je eventueel een voorkeur hebt voor een wandelpartner Het idee tijdens deze wandeling is dat er per groepen van 2 teams van 2 personen tegelijkertijd lopen. Je zal dus eerst met iemand een stuk wandelen en halverwege zal je met iemand anders lopen, waardoor je dus in totaal met twee verschillende mensen loopt! Alhoewel het ondertussen vanzelfsprekend is, is het belangrijk dat je tijdens het wandelen 1,5 meter behoudt. Hierdoor kunnen wij in de toekomst dit soort leuke fysieke activiteiten blijven organiseren ;) Wat leukere info is dat jullie aan het begin (startpunt: roeterseilandcampus) van de wandeling een SVIR-goodiebag zullen ontvangen. Hier zullen onder andere een aantal (indien je dit wil alcoholische) consumpties en consumptievouchters in zitten. Hierover zul je nog verdere informatie ontvangen. Wij vragen hiervoor wel een eigen bijdrage van 5 euro zodat we een leuke gluhwalk in elkaar kunnen zetten voor jullie!

De deadline voor het opgeven van de glühwalk is 1 maart 23:59. De volgende dag zullen wij een tikkie sturen aan de deelnemers voor de 5 euro.

Let op: niet betalen = geen geldige aanmelding. Denk er dus op tijd aan om op tijd te betalen!

Je kan je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Nadere informatie zoals de route e.d. volgt voor 5 maart. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in!

Groeten,

De Activiteitencommissie

NB: ondanks de corona-maatregelen proberen wij zoveel mogelijk te maken, maar de regels blijven onverkort van kracht. Wij vertrouwen erop dat je thuisblijft als je klachten hebt. In dat geval krijg je natuurlijk de betaalde 5 euro van ons terug.

 

2 februari 2021 | Pizza & Bingo Borrel

Datum: 2 februari 2021
Plaats
: online
Tijd: 18:00
Aanmelden: kan tot en met zondag 31 januari via dit formulier

Hopelijk heeft iedereen met het inleveren van het paper semester 1 goed kunnen afronden. Omdat semester 2 bijna gaat beginnen, vonden wij het weer hoog tijd om een activiteit te organiseren. Daarom zal er op dinsdag 2 februari om 18:00 uur een Pizza & Bingo borrel plaatsvinden. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Het is mogelijk om je aan te melden in groepjes van maximaal 2 personen in totaal (met inachtneming van alle basisregels omtrent COVID-19). Op het formulier kan je je naam, e-mail en telefoonnummer opgeven. Als je een deelneemt met een groepsgenoot, moet je ook die gegevens van je groepsgenoot vermelden. Wij sturen jullie dan een thuisbezorgd tegoedbon toe die jullie kunnen gebruiken om een pizza naar keuze te bestellen. Als je je opgeeft, word je verwacht aanwezig te zijn en eten te bestellen van de tegoedbon.

En als jij de legendarische bingo-winnaar van de avond wordt? Dan krijg je de daarbij behorende legendarische prijs! Wat dat precies is, blijft nog even geheim. Houd vooral de SViR socials in de gaten om de onthulling niet te missen!

We kijken er naar uit om jullie weer virtueel te zien en te spreken.

Groetjes,

De Activiteitencommissie

Internetscriptieprijs 2020

Stuur je scriptie in en maak kans op € 2.000,-

Brinkhof organiseert dit jaar weer de Internet Scriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. Met de Internet Scriptieprijs wil Brinkhof rechtenstudenten aanmoedigen om zich te specialiseren in dit dynamische rechtsgebied en een podium creëren voor excellente studenten. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van €2.000,- en online gepubliceerd op www.internetscriptieprijs.nl. Om een idee te geven, eerdere edities zijn bijvoorbeeld gewonnen door scripties over cryptocurrency, de veilgheidsrisico’s van smart home devices, de verwerking van persoonsgegevens door mobiele apps, de vermogensrechtelijke status van virtuele spelobjecten en internettoegang als universele dienst.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 31 december 2020 in via www.internetscriptieprijs.nl, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt in het voorjaar van 2021 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in Am- sterdam, of online. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de jury de winnaar zal bepalen en de
prijs zal uitreiken.

 

Over de Internet Scriptieprijs

Brinkhof looft de Internet Scriptieprijs al meer dan 10 jaar uit. Eerdere edities organiseerde zij in verschillende formats samen met o.a. XS4ALL, de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, Google, Greenhost en SIDN. Dit jaar is de (juridische) prijs terug in eigen beheer. Ook, en juist, tijdens de huidige Coronacrisis wil Brinkhof studenten in de eindfase van hun studie een podium bieden om zich- zelf te presenteren en om contacten te leggen in de wereld van het informatierecht.

De jury bestaat dit jaar uit prof. mr. Bernt Hugenholtz (IViR, UvA – voorzitter), Janneke Sloëtjes (consultant legal & public affairs voor o.a. The Privacy Collective, eerder verbonden aan Bits of Freedom en Netflix) en Dorien Verhulst (advocaat bij Brinkhof).

Ga snel naar www.internetscriptieprijs.nl

17 December 2020 | After Tentamen Pubquiz

Datum: 17 december 2020
Plaats: online en in groepjes
Tijd: aanvang 20:30
Aanmelden: kan tot en met dinsdagavond 8 december via dit formulier

Op 17 december organiseert de Activiteitencommissie een SViR Pubquiz! Super leuk als je erbij bent.

Er zijn 2 opties: allereerst willen we de mogelijkheid bieden om in groepjes van vier af te spreken voor degenen die dat willen/kunnen. Je kunt hiervoor een buddy opgeven en daarnaast zeggen of je je huis beschikbaar wilt stellen voor jou, je buddy en nog twee anderen. Ook kan je aangeven of je wel of niet bent bereid om te reizen naar een andere stad. Vanaf 20:30 kunnen de verschillende groepjes dan deelnemen aan de online Pubquiz.

LET OP: vanwege de door het kabinet aangekondigde regels die gelden tot 19 januari vindt de activiteitencommissie het niet meer verantwoord om de quiz deels fysiek te laten plaatsvinden. Daarom zal de quiz online plaatsvinden.

De online Pubquiz is dan ook direct een online optie voor mensen die niet fysiek kunnen of willen deelnemen aan de activiteit. De mensen die zich opgeven voor de online-optie, zullen in een online team worden geplaatst.

Vergeet onder vraag 2 punt 1 ook niet je eigen naam in te vullen, zodat we kunnen zien wie antwoord heeft gegeven. Dus bijvoorbeeld: (1) Naam: Iris. Buddy… (2) Huis beschikbaar. (3) Ja.

De Activiteitencommissie heeft er super veel zin in en hoopt jullie in grote getale te verwelkomen!

24 & 26 November 2020 | Speeddates met Brinkhof

Data: di 24 november & do 26 november 2020
Plaats: online via Zoom
Tijden: 24/11 van 14.00-15.00 & 26/11 van 16.00-17.00

Aanmelden

Kan tot uiterlijk vrijdag 20 november. Zorg dat je het formulier voor de juiste datum invult. Bij te veel aanmeldingen kom je op de reservelijst te staan.
Formulieren
24 november | 26 november

Wil je Brinkhof en haar medewerkers leren kennen? Heb je prangende vragen over het leven als advocaat? Of ben je misschien op zoek naar een stage?

Op 24 en 26 november organiseert de SViR in samenwerking met Brinkhof online speeddates. In ronden van 15 minuten kun jij aan verschillende advocaten en medewerkers al jouw vragen stellen en je zo oriënteren bij een mogelijke werkgever. Arbeidsmarktoriëntatie is erg lastig in deze tijd, dus grijp deze kans!

Als je alvast meer over Brinkhof te weten wil komen, kun je het kantoorprofiel bekijken of de Brinkhof website bezoeken.

 

28 Oktober 2020 | Lezing Amerikaanse Presidentsverkiezingen & Data Protection met Pete Hoekstra

Datum: wo 28 oktober 2020
Plaats: online via Zoom
Tijd: 16.30 – 17.30
Aanmelden: middels het invullen van dit formulier

In november dit jaar zullen de 59e presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten plaatsvinden. Zoals jullie weten neemt zittend president Donald Trump het op tegen voormalig vicepresident Joe Biden. Bij velen zullen de vorige verkiezingen nog vers in het geheugen aanwezig zijn, met name door het Cambridge Analytica schandaal. De data van miljoenen Facebookusers is gebruikt om hun stemgedrag te beïnvloeden. Hoe zit het met de gegevensbescherming this time around? Welke rol spelen Big Tech bedrijven? Wat voegt de samenwerking tussen de EU en de VS toe aan de discussie?

Op 28 oktober zal Pete Hoekstra, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, de leden van de SViR over deze onderwerpen vertellen!

Erbij zijn? Meld je dan nu aan middels het formulier hierboven! Alleen degenen die zich hebben aangemeld zullen per mail de link naar de Zoom ontvangen. Aanmelden kan tot en met 27 oktober. Als je je aanmeldt, gaan we ervanuit dat je erbij bent.

8 Oktober 2020 | Algemene Ledenvergadering

atum: do 8 oktober 2020
Plaats: online, via Zoom
Tijd: 20:00
Aanmelden: niet nodig

Op 8 oktober zal de eerste ALV van het academisch jaar plaatsvinden. Wegens de coronamaatregelen is besloten deze online plaats te laten vinden. Bestuur 2019-2020 zal formeel het stokje overdragen aan bestuur 2020-2021. Meer informatie en relevante documenten zullen uiterlijk per 1 oktober toegestuurd worden aan de leden.

Leden kunnen vragen, opmerkingen en agendapunten uiterlijk 7 oktober 2020 doormailen naar secretaris@svir.nl. Ook is het voor leden mogelijk om via die weg inzage aan te vragen in de statuten, het huisregelement en het beleidsplan 2020-2021.